سیگنال - حل گام به گام سوالات پایان ترم دکتر احمدوند اردیبهشت 94

حل گام به گام سوال 1 بخش (الف) امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94،
استاد: دکتر احمدوند
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
صورت سوال: «اگر ورودی یک سیستم LTE با پاسخ ضربه (h (t بصورت (x (t خروجی (y (t بیابید»

:file_folder: فایل سوالات: پایان ترم ۱.pdf (1.5 مگابایت)

:exclamation:شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید:exclamation:

#برق

حل گام به گام سوال 1 بخش (الف) امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94،
استاد: دکتر احمدوند
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
صورت سوال: اگر پاسخ ضربه (h (t و ورودی بصورت (x (t خروجی (y (t چگونه است.
:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation:

حل گام به گام سوال 2 بخش (ب) قسمت اول امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94،
استاد: دکتر احمدوند
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
صورت سوال: «یک سیستم LTE با پاسخ ضربه (h (t به یک سیستم علی LTE با پاسخ ضربه [h2 [n به صورت موازی متصل شده اند. پاسخ ضربه [h2 [n را بیابید»

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation:

حل گام به گام سوال 2 بخش (ب) قسمت دوم امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94،
استاد: دکتر احمدوند
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
صورت سوال: «یک سیستم LTE با پاسخ ضربه (h (t به یک سیستم علی LTE با پاسخ ضربه [h2 [n به صورت موازی متصل شده اند. پاسخ ضربه [h2 [n را بیابید»

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation:

حل گام به گام سوال 3 امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94،
استاد: دکتر احمدوند
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
صورت سوال: «اگر یک سیستم LTI علی دارای ورودی [x [n و خروجی [y [n تولید کند، پاسخ فرکانسی، پاسخ ضربه و معادله تفاضلی آن چگونه باستی باشد»

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation:

حل گام به گام سوال 3 امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94،
استاد: دکتر احمدوند
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
صورت سوال: «ورودی و خروجی یک سیستم علی توسط معادله تفاضلی بیان شده است. تابع سیستم را بیابید. نمودار صفر و قطبه های سیستم را رسم نموده و ناحیه همگرایی را مشخص کنید. درباره پایداری سیستم تحقیق کنید.»

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation: