محدودیت تعداد خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه تهران

https://farsi.freepaper.me/محدودیت-تعداد-خوابگاه‌های-متاهلی-دان/


image
تعداد خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه تهران محدود است و اگر دانشجویان به موقع تخلیه کنند مشکلی نخواهیم داشت. تعداد خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه تهران محدود است و خیلی از دانشگاه‌ها خوابگاه‌های متاهلی شان را جمع آوری کردند. در خوابگاه مجردی وقتی تعداد دانشجویان اضافه بر ظرفیت اعلام می‌شود خوابگاه را دو نفره سه نفره یا چهار نفره…