18 اسفند؛ زمان انتشار کارنامه آزمون دستیاری پزشکی

https://farsi.freepaper.me/18-اسفند؛-زمان-انتشار-کارنامه-آزمون-دستی/


image
کارنامه علمی چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ منتشر می شود. داوطلبان چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی باید مدارک خود را تا پایان وقت اداری امروز ۱۳ اسفند ماه ۹۷ ارسال کنند. کارنامه علمی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شنبه ۱۸…