خوابگاه ها برای دانشجویان طرح در نوروز باز است

https://farsi.freepaper.me/خوابگاه-ها-برای-دانشجویان-طرح-در-نوروز/با هماهنگی دانشگاه ها، ایام نوروز خوابگاه ها برای دانشجویان باز است . در برخی دانشگاه ها دانشجویان طرح، پایان نامه یا پروژه دارند که می توانند با هماهنگی دانشگاه در ایام نوروز در خوابگاه ها اقامت داشته باشند. با توجه به درخواست متعدد دانشجویان و رویکرد صندوق مبنی بر کمک به دانشجویان، حمایت از…