نمونه پرسشنامه های رشته های مختلف

#پرسشنامه فرهنگ سازمانی
:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1075

پرسشنامه اهداف پیشرفت
:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1079

پرسشنامه رهبری معنوی
:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1078

#پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء

:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1076

پرسشنامه مدیریت دانش

:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1077

پرسشنامه یادگیری سازمانی

#یادگیری #ارزیابی
:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1071

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1074

پرسشنامه شناسايي و رتبه بندي موانع پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

#بودجه #عملیاتی

:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1069

#پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری مصلحی(1391) شامل 51گویه و هشت مولفه مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری،تشویق و نوآوری و تغییر،ارتباطات کاری،مهارت های رهبری ،مهارت های حرفه ای ، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران،توسعه فعالیت های تیمی می باشد

#پرسشنامه #شایسته_سالاری
:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1070

پرسشنامه-استاندارد- شبکه های اجتماعی
:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1072

پرسشنامه رهبری اخلاقی

:leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves::cherry_blossom::leaves:

:file_folder: https://go7.ir/i/1073

پرسشنامه خود کارآمدی (GSES):برای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی شرر (GSES) استفاده می شود. مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای 17 عبارت است. شرر و مادوکس (1982) بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری میکند.

#خود_کارآمدی #شرر #پرسشنامه

:file_folder: https://go7.ir/i/1068

پرسشنامه سبک مدیریت

:file_folder: 4_5915737178683475288.pdf (160.3 کیلوبایت)

سلام! برای اینکه بفهمی من چکار میتوانم بکنم، بگو @discobot نمایش کمک.