برگزاری دوره آشنایی با حمایت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه امیرکبیر

https://farsi.freepaper.me/برگزاری-دوره-آشنایی-با-حمایت‌های-دانش/دوره آشنایی با حمایت‌های حوزه شرکت‌های د‌ا‌نش‌بنیان در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود. دوره آشنایی با حمایت‌های د‌ا‌نش‌بنیان از سوی محسن صدری، سرارزیاب تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روز شنبه ۲۷ و دوشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شو‌د. در این دوره آشنایی با انواع…