🔺دستبندی که دمای بدن را تغییر می دهد

HZCaptionBot

:small_red_triangle:دستبندی که دمای بدن را تغییر می دهد

دستبند Embr Wave توسط دانشمندان دانشگاه MIT طراحی شده است به شما اجازه می دهد تا زمانی که خیلی سردتان است، گرم شوید یا اگر احساس گرمای شدید می کنید به سرعت خنک شوید.