پروپوزال مقاله و پایان نامه

موضوع: بررسی مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران

#مدیریت #اقتصاد #مخارج #رشد_اقتصادی #بهبود_اقتصاد

موضوع: جبر و اختیار در آرای فلسفی فخر رازی

#پروپوزال #فلسفه_و_کلام_اسلامی #فلسفه #جبر #جبر_و_اختیار #ادبیات #تاریخ_ادبیات #آرای_فلسفی #فخر_رازی