رویداد Startups Story

رویداد رایگان Startups Story

با حضور “مهدی نایبی” بنیانگذار الوپیک

:calendar: یکشنبه 28 بهمن ماه!
:alarm_clock: ساعت 16 الی 19
:office:دانشگاه تربیت مدرس