اصطلاح Desk Rejection چیست؟

وقتی مقاله برای مجله ای ارسال میشود ابتدا توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار میگیرد. سردبیر دو مساله مهم را چک می نماید:

  1. آیا مقاله به موضوع های مورد توجه مجله مرتبط است؟

  2. آیا مقاله از حداقل های کیفیتی لازم برای بررسی شدن توسط داورها برخوردار است؟

اگر پاسخ هر کدام از این سوال ها منفی باشد مقاله ما توسط سردبیر مردود میشود و اصلا به فرآیند داوری وارد نمیشود. در این حالت به اصطلاح گفته میشود که مقاله ی ما همان روی میز سردبیر مردود شده است یا Desk Reject شده. در این حالت معمولا سردبیر دلیل مردود شدن را به ما اطلاع می دهد.