کارنامه دوره چهل و ششم آزمون دستیاری منتشر شد

https://farsi.freepaper.me/کارنامه-دوره-چهل-و-ششم-آزمون-دستیاری-من/


image
کارنامه علمی داوطلبان چهل وششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی منتشر شد. داوطلبان دارای نقص مدرک سهمیه تا ۲۲ اسفند امکان رفع نقص دارند. با توجه به اعلام کلید نهایی و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، کارنامه علمی شرکت کنندگان در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی…