راه های شناسایی ژورنال‌های دسترسی آزاد جعلی

:small_orange_diamond:1. ژورنال‌ از شما درخواست هزینه ارائه به جای هزینه چاپ می‌کند یا تلاش دارد تا کپی‌رایت کار نویسنده را به دست آورد.

:small_orange_diamond:2. هیئت تحریریه خیلی کوچک است یا «به زودی می‌آیند.»

:small_orange_diamond:3. یک ناشر به تنهایی تعداد سرسام‌آوری ژورنال‌ جدید را هم‌زمان منتشر می‌کند

:small_orange_diamond:4. ژورنال می‌گوید شماره‌ای در زمانی مشخص در دسترس خواهد بود، ولی این شماره هرگز دیده نمی‌شود.

:small_orange_diamond:5. وبسایت کیفیت حرفه‌ای ندارد.

:small_orange_diamond:6. عنوان ژورنال به وابستگی بین‌المللی اشاره می‌کند که با هیئت تحریریه یا مکان آن همخوانی ندارد.

:small_orange_diamond:7. مشکلات بنیادی در عناوین و چکیده‌ها وجود دارند.

:small_orange_diamond:8. محتوای ژورنال با آنچه در عنوان و اسکوپ آمده متفاوت است.