برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۶ اسفند

https://farsi.freepaper.me/برگزاری-آزمون-های-جامع-علوم-پایه-و-پیش-ک/


image
آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی پزشکی پنجشنبه ۱۶ اسفند در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت کاغذی و الکترونیک برگزار می‌شود. آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان پزشکی پیش از شروع دوره کارورزی برگزار می‌شود و آزمون‌های جامع علوم پایه برای دانشجویان دکتری حرفه‌ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در پایان دوره علوم…