جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی / آموزشی / مصاحبه دکترا

جدول امتیاز بندی مصاحبه