جدول امتیازات نویسندگان مقاله

جدول امتیازات نویسندگان مقاله

در جدول فوق نحوه امتیازدهی بر اساس ترتیب اسم در مقاله قید شده است و این امتیازات بدین شکل بین نویسندگان تقسیم می شود

:o: نکته مهم
فرق امتیاز نویسنده اول و مسئول
تفاوتی مهمی بین نویسنده اول و نویسنده مسئول وجود دارد. نویسنده اول درواقع به عنوان مسئول اصلی مقاله و مدیر پژوهش در نظر گرفته می‌شود و جایگاه بالایی در بین اسامی دارد. اما نویسنده مسئول به عنوان رابط بین نویسندگان مقاله و مجله عمل می‌کند. در واقع به عنوان مسئول مکاتبات عمل می‌کند. بنابراین امتیاز نویسنده اول بسیار بیشتر از نویسنده مسئول است و در بیشتر اوقات نویسنده مسئول امتیاز خاصی جز جایگاهش در بین نویسندگان ندارد.