گذراندن سربازی در پژوهشکده هوا و خورشید

https://farsi.freepaper.me/گذراندن-سربازی-در-پژوهشکده-هوا-و-خورشی/


image
عملکرد پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد باعث شده است تحقیق و توسعه صنعت در دل دانشگاه انجام شود و بیشترین فعالیتی که در این پژوهشکده همراه با تحقیقات انجام می‌شود، فرآیند طراحی و ساخت است. اگر وظیفه دانشگاه تنها تربیت دانشجو باشد و دانشجویان هم فقط مقاله بنویسند، ممکن است این روش در…