مقدمه ای بر رشته روانشناسی

https://farsi.freepaper.me/مقدمه-ای-بر-رشته-روانشناسی/


image
یک زندگی آرام،‌ شیرین و بدون تنش‌های عصبی بزرگ‌ترین آرزوی هر فردی است. آرزویی که دست‌یابی به آن  آنقدرها هم دشوار نیست. امروزه افزایش مشکلات و پیچیدگی و آمیختگی آن‌ها با یکدیگر، انسان‌ها را بیش از زمان‌های گذشته در برابر شرایط نامساعد و پرفشار قرار می‌دهد. این بدین معناست که ایجاد روابط سالم و صمیمانه…