معرفی کانون توحید لندن

در بهار سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جمع محدودی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های شهر لندن با تشکیل جلساتی در منازل خود، پایه گذار آغاز مجموعه ای گردیدند که سال ها بعد، انجمن اسلامی دانشجویان لندن (کانون توحید)، نام گرفت. هدف اصلی از تشکیل این جلسات، خودسازی فکری شرکت کنندگان از طریق پرداختن به بحث های فلسفی و مذهبی و به تدریج در کنار آن، بحث های مبارزاتی علیه رژیم شاهنشاهی در ایران بود.

هم اکنون نیز این مجموعه تلاش خود را بر ایجاد فضای سالم مباحثه و گفتگو در جلسات عمومی و داخلی خود بین دانشجویان و ایرانیان مقیم لندن متمرکز کرده است و شاید بتوان اهداف این مجموعه را در موارد زیر خلاصه نمود:

  • ایجاد زمینه فکری و علمی در مورد مسایل مختلف
  • توجه ویژه به مسایل ایران، اسلام و تشیع
  • فراهم نمودن فضای مناسب برای ابراز آزاد عقاید و ارایه نقطه نظرات مختلف در زمینه مسایل متنوع
  • نگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی در عرصه بین المللی
  • خودسازی فکری و اعتقادی اعضای انجمن
  • ایجاد زمینه رشد اعضا و شرکت کنندگان در جلسات عمومی انجمن،

آدرس کانون
30-32 southerton road
hammersmith

کدپستی
w6 0ph

اساسنامه
:file_folder: ISA_London_Constitution_1390.pdf (1.2 مگابایت)