مروری بر فصل های پایان نامه

:one: فصل اول: کلیات تحقیق، که شامل :
بیان مساله/ضرورت و اهمیت تحقیق/ اهداف/سوالات/فرضیه ها

:two: فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش، که شامل :
مبانی نظری / پیشینه پژوهش (مقالات و پایان نامه های مشابه، حدود20تا)

:three: فصل سوم: روش پژوهش

:four: فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

:five: فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ، که شامل:
جمع بندی و نتیجه گیری، محدودیت ها، پیشنهادات آتی