توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه تهران

https://farsi.freepaper.me/توسعه-کارآفرینی-در-میان-دانشجویان-دان/دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران از مهرماه سال آینده می ت وانند در یک رشته فرعی نیز تحصیل کنند. به گروه های آموزشی دانشگاه تهران اجازه داده شده که مجموعه ای از دروس را تهیه کنند تا دانشجویان این مجموعه را به عنوان رشته فرعی انتخاب کنند. این دروس به صورت اختیاری است و دانشجویان…