ارائه درس حقوق شهروندی از ترم جاری

https://farsi.freepaper.me/ارائه-درس-حقوق-شهروندی-از-ترم-جاری/درس حقوق شهروندی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی از سال آینده هر ترم ارائه می شود و دانشجویان می توانند این درس را در دانشگاه ها پاس کنند. درس اختیاری حقوق شهروندی از ترم جاری در دانشگاه ها راه اندازی و تا کنون در ۲۰ دانشگاه این درس را ارائه شده است.  از این به…