اقامت کاری پزشکان در ترکیه

:diamond_shape_with_a_dot_inside: شرایط گرفتن اجازه کار برای افرادی که در رشته های پزشکی ، #دندانپزشکی ، #داروسازی و سایر رشته های شاخه پزشکی بخواهند اقدام کنند.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: پزشکان ودندانپزشکان و داروسازان خارجی تنها در مراکز خصوصی از قبیل بیمارستانهای خصوصی و کلینیکهای خصوصی اجازه کار دارند.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: افرادی که از رشته های فوق فارغ التحصیل شده باشند ابتدا باید برای برابر سازی مدارک فارغ التحصیلی خود را به سازمان یوک مدارک ارائه نمایند%

:diamond_shape_with_a_dot_inside: افرادی که متخصص رشته های فوق باشند باید مدارک خود را به وزارت بهداشت ترکیه ارائه بدهند%

:diamond_shape_with_a_dot_inside: از زمان ثبت نام حداقل در مدت زمان یک سال باید مدارک زبان انگلیسی در سطح B و همچنین مدرک زبان ترکی تومر را ارایه بدهند.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: افرادی که اولین بار میخواهند در ترکیه کار کنند باید از کشوری که می آیند نباید از کشور خودشان منع قانونی برای کار کردن در شغل مربوطه داشه باشند.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: افرادی که در ترکیه تحصیل بکنند و بخواهند کار کنند باید حداقل پنج سال مداوم در ترکیه اقامت داشته باشند.

:red_circle::red_circle: افراد پناهنده شامل این موضوع نمی باشند.