میانگین دستمزد هفتگی در استان های مختلف کانادا

میانگین دستمزد هفتگی در استان های مختلف کانادا :red_circle:

:diamond_shape_with_a_dot_inside: بر اساس یک مطالعه منتشر شده در سایت Statistics Canada میانگین دستمزد پرداختی به ازای هر هفته کار (حدود 40 ساعت) به طور رسمی مشخص شده است :
#Canadian_Average
Weekly Salary: $952.11
Hourly Wage : $23.80
—-
#Newfoundland_and_Labrador
Weekly Salary: $1,017.04
Hourly Wage: $25.42
—-
#Prince_Edward_Island
Weekly Salary: $800.70
Hourly Wage: $20.01
—-
#Nova_Scotia
Weekly Salary: $835.01
Hourly Wage: $20.87
—-
#New_Brunswick
Weekly Salary: $855.21
Hourly Wage: $21.38
—-
#Quebec
Weekly Salary: $867.67
Hourly Wage: $21.69
—-
#Ontario
Weekly Salary: $962.73
Hourly Wage: $24.06
—-
#Manitoba
Weekly Salary: $880.17
Hourly Wage: $22.00
—-
#Saskatchewan
Weekly Salary: $981.61
Hourly Wage: $24.54
—-
#Alberta
Weekly Salary: $1,145.97
Hourly Wage: $28.64
—-
#British_Columbia
Weekly Salary: $910.43
Hourly Wage: $22.76
—-
#Yukon
Weekly Salary: $1,050.83
Hourly Wage: $26.27
—-
#Northwest_Territories
Weekly Salary: $1,421.46
Hourly Wage: $35.53
—-
#Nunavut
Weekly Salary: $1,255.98
Hourly Wage: $31.39