انواع شیوه های ارجاع دهی و رفرنس نویسی

1️⃣ روش ارجاع دهی به سبک APA

:high_brightness: سبک APA یکی از محبوب­ ترین روش­ های استناد دهی درنوشته­ های علمی است. روش رفرنس نویسی به سبک APA توسط انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychological Association) ایجاد شد و بیشتر در علوم اجتماعی و روان شناسی مورد استفاده قرار می ­گیرد.

:high_brightness: امروزه بسیاری از تخصص ­های دیگر نیز از این روش برای استناد به منبع استفاده می­ کنند. روش APA از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می کند، روشی که در آن به شکل اختصاری و درون متن به منبع اشاره می کنید و در فهرست منابع تمام مرجع ­ها را به طول کامل لیست می­کنید.

:snowflake: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک APA

:high_brightness: ارجاع دهی درون متنی به روش APA

مثال: این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند (پاک سرشت و میلان، 1397، صفحه۲۲).

:high_brightness: ارجاع در فهرست منابع به روش APA

مثال: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت (1397)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس.

2️⃣ روش ارجاع دهی به سبک هاروارد (Harvard)

:diamonds:روش هاروارد اغلب در علوم اقتصاد مورد استفاده قرار می­ گیرد. هیچ راهنمای رسمی برای این سبک وجود ندارد، بدین معنا که فقط چند تغییر کوچک وجود دارد. چند سازمان که یک راهنما برای این سبک ارجاع دهی ارائه کرده اند:

:small_red_triangle:موسسه استاندارد بریتانیا (British Standards Institution)
:small_red_triangle:خدمات انتشارات دولتی استرالیا (Australian Government Publishing Service (AGPS))

همانند روش APA ، هاروارد نیز از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می­ کند. همین مساله، ارجاع دهی به روش هاروارد را بسیار شبیه به APA می­ سازد.

:large_blue_diamond: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش هاروارد (Harvard)

:small_red_triangle:ارجاع درون متنی به روش هاروارد

مثال: این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (پاک سرشت و میلان، 1397، صفحه۲۲)…

:small_red_triangle:ارجاع در فهرست منابع به روش هاروارد

مثال: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت (1397)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس.

3️⃣ روش ارجاع دهی به سبک ونکور (Vancouver)

:christmas_tree:سبک ونکوور توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی (ICMJE) ارائه شد و بیشتر در دنیای پزشکی مورد استفاده قرار می­ گیرد. به جای استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ، در سبک ونکوور از سیستم عددی استفاده می­ شود. در نوشته، منبع با یک شماره مشخص می­ گردد در حالیکه جزییات منبع در یک لیست کامل در فهرست منابع قرار می­ گیرد.

:cyclone: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ونکوور

:small_orange_diamond:نحوه ارجاع دهی درون متنی در روش ونکور

مثال: این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.(۱)

:small_orange_diamond:نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش ونکور

مثال: 1- پاک سرشت، علی و میلان، عدالت، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس: 1397.

4️⃣ روش ارجاع دهی به سبک شیکاگو (Chicago)
:globe_with_meridians: روش شیکاگو توسط راهنمای سبک شیکاگو (The Chicago Manual of Style) منتشر می­ شود و در علوم انسانی مورد استفاده قرار می­ گیرد. این سبک دو نوع مختلف دارد:
:sunny:شیکاگوA : شما منبع را با اطلاعات کامل در پاورقی یا ته­ نویس و در فهرست کتب مربوطه اشاره می­ کنید.

:sunny:شیکاگوB : شما منبع را به شکل اختصاری، با فرمت نویسنده-تاریخ ، در نوشته و یا در فهرست کتب به صورت لیستی کامل از منبع می­ نویسید.
:globe_with_meridians: نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو A
این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱

:globe_with_meridians: نحوه ارجاع دهی در پاورقی یا ته­ نویس به روش شیکاگو A
1- علی پاک سرشت و عدالت میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت برخورد می کنند. ­(تهران: انتشارات پنویس، 1397).

:globe_with_meridians: نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش شیکاگو A
پاک سرشت، علی و میلان، عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس،1397٫

:globe_with_meridians: نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو B
این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند( پاک سرشت و میلان 1397، ۲۲).
نحوه ارجاع در فهرست منابع به روش شیکاگو B
:globe_with_meridians: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت.۲۰۱۰٫ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می ­کنند. تهران: انتشارات پنویس.
5️⃣ ارجاع دهی به سبک MLA
:cyclone: سبک MLA توسط انجمن زبان مدرن (Modern Language Association) ارائه شده است و اختصاصا در مطالعات زبان شناسی مورد استفاده قرار می­ گیرد. MLA از سیستم نویسنده-شماره صفحه پیروی می­ کند.

:low_brightness: نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش MLA
این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (پاک سرشت . میلان ۲۲).
:low_brightness:نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع
پاک سرشت، علی و میلان، عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس1397٫
6⃣ ارجاع دهی به سبک IEEE
:small_orange_diamond:موسسه مهندسان برق و الکترونیک (Institute of Electrical and Electronics Engineers) یا IEEE سبکی از ارجاع دهی است که اغلب در علوم فنی، نظیر مهندسی برق و IT مورد استفاده قرار می­گیرد. سبک IEEE برای منابع خاصی قابل استفاده است. برای انواع منابع که تحت پوشش IEEE قرار نمی ­گیرند، روش شیکاگو استفاده می­ شود. IEEE از سیستم عددی پیروی می­ کند.
:full_moon: نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش IEEE
این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (۱).
:full_moon: نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش IEEE
1- ع. پاک سرشت و ع. میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس1397٫

8️⃣ ارجاع دهی به روش AMA

:black_small_square:از سبک AMA اغلب در علوم پزشکی استفاده می­شود و از سیستم عددی پیروی می­کند. اعداد در متن به صورت بالانوشت و شماره صفحه داخل پرانتز قرار می­ گیرند.

:large_orange_diamond: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک AMA

:small_orange_diamond:نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش AMA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱(صفحه۳)

:small_orange_diamond:نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش AMA

پاک سرشت ع، میلان ع. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند. تهران: انتشارات پنویس؛ 1397.

9⃣ ارجاع دهی به روش ACS

:white_small_square:انجمن شیمی آمریکا (American Chemical Society) یا ACS نوعی از ارجاع دهی را ارائه کرد که اغلب برای مقالات پژوهشی علوم شیمی استفاده می­ شود. سبک ACS سه مدل مختلف برای ارجاع دهی درون متنی دارد. انتخاب سبک بستگی به مقاله دارد.

:white_circle: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ACS

:diamonds:نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از پاورقی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.

:diamonds:نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از سیستم عددی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.

:diamonds:نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (پاک سرشت و میلان،1397)

:white_small_square:در فهرست منابع، زمانی که از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده می­ شود، منابع به ترتیب حروف الفبا لیست می­ شوند و زمانیکه از سیستم عددی پیروی می­ کنید به ترتیب اعداد ذکر می ­گردد.

:diamonds:نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

پاک سرشت، ع.؛میلان، ع. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند؛ تهران: انتشارات پنویس، 1397.

:keycap_ten: ارجاع دهی به سبک NLM

:recycle: کتابخانه ملی علوم پزشکی (National Library of Medicine) یا NLM سبکی از ارجاع دهی است که در علوم پزشکی مورد استفاده قرار می­ گیرد. در سبک NLM از سیستم عددی استفاده می­ شود.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک NLM

:black_small_square:نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.[۱]

:black_small_square:نحوه ارجاع دهی در لیست منابع

1- پاک سرشت ع، میلان ع. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. تهران: انتشارات پنویس؛ 1397.

1️⃣1️⃣ ارجاع دهی به سبک OSCOLA

سبک OSCOLA در مدارس حقوق استفاده می­ شود و نوشته ­های حقوقی به انگلیسی استفاده می­ گردد. OSCOLA از سیستم نشانه­ گذاری استفاده می­ کند، که شامل توضیحات کامل منبع در پاورقی می ­شود.

:earth_asia: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک OSCOLA

:gem: نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش OSCOLA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند

:gem: نحوه ارجاع دهی در پاورقی به روش OSCOLA

1- علی پاکسرشت و عدالت میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند( انتشارات پنویس، 1397)

:gem: نحوه ارجاع دهی فهرست منابع به روش OSCOLA

پاک سرشت ع و میلان ع، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند(انتشارات پنویس، 1397)

1️⃣2️⃣ ارجاع دهی به سبک AAA

:boom: انجمن انسان شناسی آمریکا (American Anthropological Association) یا AAA سبکی از ارجاع دهی است که پایه و اساس آن شبیه به سبک شیکاگو است و اغلب در مطالعات اجتماعی مورداستفاده قرار می­ گیرد. سبک AAA از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده می­ کند.

:eight_pointed_black_star: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش AAA

:snowflake: نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (پاک سرشت و عئالت 1397، ۲۲)

:snowflake: نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

پاک سرشت، علی، و عدالت میلان 1397، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. تهران: انتشارات پنویس.

1️⃣3️⃣ ارجاع دهی به روش APSA

اداره بازبینی علوم سیاسی آمریکا(American Political Science Review) یا APSA سبکی از ارجاع دهی را ارائه کرده است که اصولا در علوم­ سیاسی استفاده می­ شود که قوانین خاصی برای مدارک دولتی آمریکا دارد. APSA از سیستم نویسنده-تاریخ استفاد می­ کند.

:full_moon: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک APSA

:small_blue_diamond:نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند. (پاک سرشت و میلان 1397)

:small_blue_diamond:نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

پاک سرشت، علی، و عدالت میلان. 1397، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. تهران: انتشارات پنویس.

1️⃣4️⃣ ارجاع دهی به سبک ABNT

:sunny:انجمن بین المللی استانداردهای برزیلی (Associação Brasileira de Normas Técnicas) یا ABNT سبکی از ارجاع دهی است که برای استانداردسازی فرمت مقالات علمی استفاده می ­شود. این سبک ارجاع دهی سبک اصلی ارجاع دهی در برزیل و سایر کشورهای پرتغالی زبان است.

:sunny:قاعده NB10520 توضیح می­ دهد که یک دانشجویی که از سبک ABNT استفاده می کند باید بین استفاده از سیستم عددی یا سیستم نویسنده-تاریخ برای ارجاع دهی کدام را انتخاب کند. اگر دانشجو تصمیم بگیرد از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده کند باید منابع را در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا ذکر کند و اگر بخواهد از سیستم عددی استفاده کند باید منابع را نیز به ترتیب اعداد بچیند.

:diamond_shape_with_a_dot_inside: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش ABNT با توجه به سیستم نویسنده-تاریخ

:zap:نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (پاک سرشت؛ عدالت، 1397، صفحه ۲۲ ).

:zap:نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

1- پاک سرشت، علی؛ میلان، عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می ­رسند. تهران: انتشارات پنویس، 1397.*

:diamond_shape_with_a_dot_inside: نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ABNT با استفاده از سیستم عددی

:zap:نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.

:zap:نحوه ارجاع دهی فهرست منابع

(۱) پاک سرشت، علی؛ میلان،عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می ­رسند. تهران: انتشارات پنویس، 1397.