روش های تحقیق

**دسته بندی روش های تحقیق **

در علوم و رشته های مختلف از روش های متفاوتی برای جمع آوری داده ها ، مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود از نظر روش تحقیق روش های مختلفی از جمله تاریخی، توصیفی ، علی یا پس از وقوع و تجربی وجود دارد. تحقیقات تاریخی، فعالیتی است که برای شناخت از واقعیت های گذشته در جهت درک و فهم بهتر وضعیت موجود صورت می گیرد. محقق باید اسناد و مدارک گذشته را به طور دقیق مستند ، جمع آوری ، مطالعه و تجزیه وتحلیل نماید.

تحقیقات توصیفی: محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه ی کاربردی دارند هم جنبه ی مبنایی، که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و همچنین بقرنامه ریزی ها استفاده می شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می توان به چندین گروه تقسیم کرد که برخی از آنها عبارتند از پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی و مطالعه موردی .

تحقیق پیمایشی: در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند .در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد.
موسسه سینا:

پژوهش های پیمایشی به چندین دسته تقسیم می شود

  • روش مقطعی : گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص . برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص.در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه ی بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.

  • روش دلفی : در این نوع تحقیقات رابطه ی میان متغیر ها براساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیر های وابسته براساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین می گویند .همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند .