دانشگاه امیرکبیر نوآورترین دانشگاه کشور

https://farsi.freepaper.me/دانشگاه-امیرکبیر-نوآورترین-دانشگاه-ک/



دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره در رتبه بندی های بین المللی جز سه دانشگاه برتر کشور بوده و بر اساس شاخص های نوآوری، نوآورترین دانشگاه کشور محسوب می شود. بر اساس آمار کانون ثبت پتنت ایران، در سال‌های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ یک سوم ثبت پتنت های بین‌المللی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور مربوط به دانشگاه صنعتی…