محاسبات آماری آنلاین

:recycle: #محاسبات_آماری_آنلاین

:point_left:در لینک زیر می توانید با وارد کردن داده ها یا کپی کردن آنها هر گونه محاسبات آماری مانند میانگین میانه نما واریانس ضرایب چولگی و… . همچنین میتوانید آزمونهای آماری مانند آزمونهای همبستگی آنالیز واریانس و … را روی داده ها انجام دهید.

:globe_with_meridians: https://www.easycalculation.com/statistics/data-analysis.php