٢٠ چيزي كه برای شروع دكتری بايد می دانستم

` Lucy A. Taylor كه توانسته دوره PhD خود را در دانشگاه اكسفورد به اتمام برساند، مقاله اي تحت عنوان “٢٠ چيزي كه براي شروع دكتري بايد مي دانستم” در مجله Nature به چاپ رسانده

“Recent PhD graduate Lucy A. Taylor shares the advice she and her colleagues wish they had received”