نشریه اگزرژی - شماره دوم

نسخه الکترونیکی نشریه اگزرژی
:small_blue_diamond:دوره اول | شماره دوم | بهمن‌ ماه 1397
:small_blue_diamond:انجمن علمی دانشکده مهندسی انرژی

:file_folder:
نشریه اگزرژی - شماره دوم.pdf (2.2 مگابایت)