لیست کاریابی های تهران

لیست منتشر شده توسط، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران که در آن اسامی کاریابی غیردولتی مجاز داخلی استان تهران، آدرس، تلفن و فکس درج شده است.
تاریخ صدور: 97/9