وقتی میری آموزش دانشکده که کاراتو انجام بدی 😐

وقتی میری آموزش دانشکده که کاراتو انجام بدی :neutral_face::joy:
#طنز