سیگنال - فصل 10

حل گام به گام سوال 10-23 بخش (الف) فصل تبدیل Z
مدرس: آقای مهندس آقامیری
درس: تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
مرجع: کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها اپنهایم
روش حل: مشتق گیری
صورت سوال: «چند تبدیل Z داده شده است. برای هر یک عکس تبدیل Z را به هر دو روش بسط به کسرهای جزیی و سری تیلور حاصل از تقسیم صورت بر مخرج بدست آورید.»

:exclamation:شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید:exclamation:

#برق

حل گام به گام سوال 10-23 بخش (پ) فصل تبدیل Z

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation:

حل گام به گام سوال 16 بخش (ب) فصل تبدیل Z
صورت سوال: «توابع سیستم به سیستم های LTE پایدار مربوط اند. بدون استفاده از عکس تبدیل Z تعیین کنید که کدام با سیستم علی متناظراند»

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation:

حل گام به گام سوال سوال 10-18 بخش، فصل تبدیل Z

صورت سوال: «یک سیستم LTE علی در نظر بگیرید که ورودی [x [nو خروجی [y [n آن توسط نمودار جبعه ای شکل به هم مرتبط اند. معادله تفاضلی ارتباط دهنده [y [n و [x [n را بیابید. آیا سیستم پایدار است؟»

:exclamation: شما عزیزان می توانید سوالات خود را در همین پست با آقای مهندس آقامیری مطرح کنید :exclamation: