نشست طراحی داده محور

:arrow_left: برگزاری نشست #طراحی_داده_محور
:small_orange_diamond:جلسه ۹۱ از سلسله #نشستهای_علم_اطلاعات
:small_orange_diamond:مهندس #امیرحسین_ثقه_الاسلامی و مهندس #جواد_سخایی
:small_orange_diamond: دبیر: #مصطفی_امینی
:small_orange_diamond:شنبه ۲۴ آذر ۹۷ از ۱۶:۳۰
:small_orange_diamond: منبع: @hershad

:arrow_left: فایل ارایه #طراحی_داده_محور

:small_orange_diamond: جلسه ۹۱ از سلسله #نشستهای_علم_اطلاعات
:small_orange_diamond: مهندس #جواد_سخایی
:small_orange_diamond: شنبه ۲۴ آذر ۹۷ از ۱۶:۳۰
:small_orange_diamond: #کتابخانه_حسینیه_ارشاد
:small_orange_diamond: منبع: @hershad

:arrow_left: فایل ارایه #طراحی_داده_محور در #بازاریابی_داده_محور

:small_orange_diamond: جلسه ۹۱ از سلسله #نشستهای_علم_اطلاعات
:small_orange_diamond: مهندس #امیرحسین_ثقه_الاسلامی
:small_orange_diamond: شنبه ۲۴ آذر ۹۷ از ۱۶:۳۰
:small_orange_diamond: #کتابخانه_حسینیه_ارشاد
:small_orange_diamond: منبع: @hershad