تقویت گرامر به صورت خودآموز

سلام

آیا می توان بدون شرکت در کلاس های زبان، تکنیک و قوانین گرامری را یادگرفت؟

1 Like