مراحل انجام پایان نامه ارشد و دکتری

:recycle: معمولا تا شش ماه پس از تاریخ دفاع برای چاپ مقاله در مجلات فرصت داده کی شود.