بخش های مهم یک مقاله علمی که وجود آنها ضروری است

یک مقاله به طول کلی از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

  1. عنوان
  2. مولف یا مولفان با ذکر موسسه وابسته
  3. چکیده
  4. کلیدواژه‌ها
  5. مقدمه: این بخش باید حدود ۲۰ درصد حجم مقاله را شامل شود.
  6. روش: این بخش در حدود ۳۰ درصد حجم مقاله را شامل می‌شود.
  7. نتایج: این بخش حدود ۱۵ درصد از حجم مقاله را شامل می‌شود.
  8. بحث و نتیجه گیری: این بخش حدود ۲۵ درصد حجم مقاله را شامل می‌شود.
  9. منابع: این بخش به همراه سایر بخش‌ها حدود ۱۰ درصد حجم مقاله را شامل می‌شود.