تمارین درس cmos دانشگاه تهران

فایل های pdfی که در پیوست اضافه می شود.تمارین درس cmos(مدارهای مجتمع خطی) دانشگاه تهران به علاوه پاسخ های دستیاران درس می باشد.
اساتید:دکتر امید شعاعی،دکتر شاهین آشتیانی

1 Like

تمرین سری اول
lمبحث:فیزیک cmos
سوالات:
untitled.pdf (660.3 کیلوبایت)
پاسخ:
HW1_IC_Solution.pdf (1.3 مگابایت)

1 Like

تمرین سری دوم
مبحث:آینه جریان
سوالات:
untitled2.pdf (715.0 کیلوبایت)
پاسخ:
HW2_solution.pdf (944.8 کیلوبایت)

1 Like

تمرین سری سوم و چهارم
مبحث:طراحی آپ امپ تفاضلی
سوالات سری3:
untitled3.pdf (688.7 کیلوبایت)
سوالات سری4:
untitled4.pdf (734.7 کیلوبایت)

پاسخ 3و4:
s3,4.pdf (2.4 مگابایت)

1 Like

تمرین سری پنجم:
مبحث:مباحث ویژه آپ امپ
سوالات:
untitled5.pdf (241.0 کیلوبایت)
پاسخ:
untitled-s5.pdf (1.5 مگابایت)

1 Like

تمرین سری ششم
مبحث: آپ امپ های تمام تفاضلی و مدارات فیدبک مد مشترک
سوالات:
untitled6.pdf (725.6 کیلوبایت)
پاسخ:
s6.pdf (1.2 مگابایت)

1 Like

تمرین سری هشتم
مبحث:کلاس AB
سوالات:
untitled8.pdf (528.2 کیلوبایت)
پاسخ:
HW8_sol.pdf (1.4 مگابایت)

1 Like

تمرین سری هفتم:
مبحث: آپ امپ و OTA
سوالات:
untitled7.pdf (381.2 کیلوبایت)
پاسخ:
HW7_sol.pdf (1.3 مگابایت)

1 Like

تمرین سری نهم:
مبحث: نویز و بندگپ
سوالات:
HW9.pdf (792.1 کیلوبایت)
پاسخ نویز:
HW9_Solution_Noise.pdf (794.5 کیلوبایت)
پاسخ بندگپ:
HW9_Solution_Bandgap.pdf (821.7 کیلوبایت)

1 Like